วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 2

วิธีระบบ


ความหมายวิธีระบบ
.....หมายถึง วิธีระบบเป็นวิธีการรวมหน่วยย่อยๆ ซึ่งเป็นอิสระจากกันให้มีความสัมพันธ์กันโดยการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


องค์ประกอบของระบบ


.....1. ข้อมูลป้อนเข้า (input) ได้แก่วัตถุดิบ ข้อมูลดิบ
.....2. กระบวนการ (process) ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
.....3. ผลลัพธ์ (output) ได้แก่ ผลงานที่ได้มาจากข้อมูลป้อนเข้าและกระบวนการซึ่งจะนำไปประเมินผล
.....4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ได้แก่ ผลการประเมินการทำงานของระบบ ซึ่งสามารถประเมินย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน


ขั้นตอนการจัดระบบ
...1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
.....1.1 เคราะห์แนวทางการปฏิบัติ (mission analysis) คือการพิจารณาทิศทางที่จะดำเนินการจุดมุ่งหมายของระบบ เพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
.....1.2 วิเคราะห์หน้าที่ (functional analysis) เป็นการกำหนดหน้าที่โดยละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
.....1.3 วิเคราะห์งาน (task analysis) กำหนดไว้ในขั้นวิเคราะห์หน้าที่ และงาน
.....1.4 วิเคราะห์วิธีการและสื่อ (methods-means analysis) เป็นการกำหนดหลักการปฏิบัติ กลวิธีและสื่อที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมาย


...2 ขั้นการสังเคราะห์ระบบ
วิธีการสังเคราะห์ระบบ (system synthesis) ช่วยให้มีสมดุลของขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหามีขั้นย่อยดังนี้
.....2.1 การเลือกวิธีการหรือกลวิธี
.....2.2 การแก้ปัญหา
.....2.3 การประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน
...3.ขั้นการสร้างแบบจำลองวิธีการเขียนแบบจำลอง อาจเขียนได้หลายแบบ
.....3.1 แบบจำลองแนวนอน
.....3.2 แบบจำลองแนวตั้ง
.....3.3 แบบจำลองแนวนอนผสมแนวตั้ง
.....3.4 แบบจำลองแบบวงกลมหรือวงรี
.....3.5 แบบจำลองกึ่งแผนภาพกึ่งรูปภาพ
.....3.6 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์


...4. ขั้นการจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบก่อนนำไปใช้จริง
วิธีระบบในการเรียนการสอน
...1. ระบบการเรียนการสอนของเกอร์ลาชและอีชี
.....1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมาย
.....1.2 การกำหนดเนื้อหา
.....1.3 การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น
.....1.4 การกำหนดกลยุทธวิธีการสอน
.....1.5 การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน
.....1.6 การกำหนดเวลาเรียน
.....1.7 การจัดสถานที่เรียน
.....1.8 การเลือกสรรทรัพยากร
.....1.9 การประเมิน
....1.1 0การวิเคราะห์ผลย้อนกลับ
...2. ระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา
...3. ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี


วิธีระบบกับสื่อการเรียนการสอน
.....1. การผลิตสื่อ
.....2 .การใช้สื่อ
.....3. การเก็บรักษาสื่อ


บทสรุป
.....วิธีระบบเป็นผลของการรวมหน่วยย่อยๆ ซึ่งเป็นอิสระจากกันให้มีความสัมพันธ์กัน โดยการจัดระเบียบและสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -